p.č. Titul, meno a priezvisko Zaradenie Odbor Nástroj  
 1. PaedDr. Anna Fioleková Riaditeľka Výtvarný
 2. Mgr. Lenka Madejová Učiteľka Výtvarný
 3. Bc. Miroslava Fioleková Učiteľka Výtvarný Zastupovanie počas MD
 4. Bc. Klára Korkošová Učiteľka Výtvarný
 5. Miroslav Oračko Učiteľ Hudobný Husle, gitara
 6. Radoslav Gőrči, Dis.art. Učiteľ Hudobný Keyboard
 7. Oskár Pompa, Dis.art. Učiteľ Hudobný Akordeón, keyboard
 8. Bc. Denisa Suchanovská Učiteľka Výtvarný t.č. na MD
 9. Anna Szentiványiová Administratívna pracovníčka –––––––– –––
 10. Jarmila Jankurová Upratovačka –––––––- –––