Organizácia a realizovanie výchovno vzdelávacieho procesu na základe rozhodnutia MŠ-SR pre vyučovanie v ZUŠ .

Rozhodnutie ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810

zo dňa 11. 10. 2020 .

S účinnosťou od pondelka 12. októbra 2020 mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Výtvarný odbor : na všetkých predmetoch

Hudobný odbor : Hudobná náuka ,Komorná hra ,Hra v súbore ,Zborový spev , Hlasová príprava a prípravný zborový spev.

O forme a priebehu vyučovania v týchto odboroch, aj podľa usmernenia , budeme v najbližších dňoch informovať

.Doporučujeme prechod vyučovania na dištančnú, alebo kombinovanú formu vzdelávania .

Individuálna forma vyučovania pre hudobný odbor a hru na nástrojoch pokračuje podľa stanoveného rozvrhu hodín .

Ďakujeme za ústretovosť

Pedagogický zbor ZUŠ Rakúsy