Otvorenie škôl a školských zariadení od 10. januára 2022

Podľa  stanoviska| Covid tím MŠVVaŠ SR  ministerstva školstva poslaného 07.01.2022

Našu Základnú umeleckú školu Rakúsy otvárame od 10.01.2022  po súhlase zriaďovateľa v plnom rozsahu s tým, že budeme podľa odporúčania ministerstva a hygienikov dbať na to, aby deti boli otestované (platí testovanie zo základnej školy), bezpríznakové a aby všetci dodržiavali prísne hygienické opatrenia. Triedny vyučujúci  teda dvakrát do týždňa a podľa rozvrhu hodín  kontroluje doklad o bezpríznakovosti žiaka .Zamestnanci školy predkladajú taktiež oznámenie o bezpríznakovosti .        

 Tento stav vyžaduje zvýšenú pozornosť dodržiavania hygieny , dezinfekcie a očisty v priestoroch školy súvisiaci s Covidovými opatreniami.

Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej základnej  školy.

Skupinové vyučovanie vo výtvarnom odbore, literárno -dramatickom odbore a hudobnej náuke pôjde v prvom týždni prezenčne opatrnejšie , na výuke sa stretávajú žiaci z rôznych tried ZŠ. Zvážime menšie skupiny 4-5 žiakov a učiteľ. Ostatné individuálne  predmety prezenčne podľa riadneho rozvrhu.

        Po spustení Covid automatu sa začneme riadiť ním a samozrejme aktuálnou situáciou v škole. . Ak bude platiť niečo iné a bude o tom informácia, budeme Vás informovať.

Zamestnanci Základnej umeleckej školy Rakúsy  .

Vianočný a novoročný pozdrav

Jedna vločka, druhá vločka,
kto bol dobrý, ten sa dočká.
Všetko sa už ligoce,
hurá, idú Vianoce.
Ježiškovi napíšte
nech sa splní každý sen

Radostné prežitie vianočných sviatkov,
Boží pokoj, lásku a požehnanie
nech Vás všetkých sprevádzajú

         v novom roku 2022
nech sa zažne láskou srdce každé, nech ste všetci doma spolu, nech nechýba nik u stolu, nech prežijete všetky budúce dni šťastne a v dobrej zdravotnej kondícií  vospolok po celý rok.

            Vinšujú zamestnanci

         Základnej umeleckej školy

                       Rakúsy

OZNAM

Termín Vianočných prázdnin

Pondelok 20.december 2021 – 7. január 2022

Začiatok vyučovania po prázdninách a podľa Covid automatu 10. január 2022 .

O Z N A M

Vážení rodičia, milí žiaci!

Z dôvodu vyhlásenie núdzového stavu a na základe rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR číslo: 2020/21911:1-A1810 z dňa 25.11.2021 majú základné umelecké školy mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období    od 29.11.2021 do 07.01.2022.

 INDIVIDUÁLNE aj SKUPINOVÉ  vyučovanie bude vo všetkých odboroch prebiehať Dištančnou formou. Vyučovanie bude prebiehať v Online forme , žiakom budú zadávané , prípadne zaslané úlohy, pracovné listy, videonahrávky od jednotlivých vyučujúcich . Preto sa  kontaktujte na svojich triednych vyučujúcich .

           O forme a priebehu vyučovania Vás budeme priebežne informovať.

                         Ďakujeme za ústretovosť a prajeme všetko dobré .

                           Zamestnanci Základnej umeleckej školy Rakúsy  .

Základná umelecká škola Rakúsy 33

Základné opatrenia pre Základné umelecké školy od 22.11. 2021

Vyučovanie v škole sa dôsledne riadi školským COVID automatom (farba okresu):

Prezenčné vyučovanie: farby okresu zelený, oranžový a červený stupeň COVID automatu

Individuálne prezenčné vyučovanie / hudobný odbor – hra na hudobných nástrojoch / : všetky stupne COVID automatu – farby okresu

Skupinové dištančné vyučovanie  /výtvarný, literárno-dramatický odbor , hudobná náuka ,spev a dychové nástroje / :

 Dištančné vyučovanie: bordový a čierny stupeň COVID automatu – farby okresu

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa a riaditeľa školy

                Základné hygienické opatrenia a dodržiavanie OTP                             

Rúško a respirátor FFP2 

                                                                                             

  V interiéri školy je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom

, respirátorom a použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy školy.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Toto žiak odovzdá svojmu triednemu učiteľovi. Tlačivo nájdete  pri vstupe do školy a u svojho triedneho učiteľa .

Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky,prípadné kontakty s vírusom ,informuje o tom obvodného/ detského/ lekára.                                                                                

 Pod skratkou “OTP” sa pre potreby Covid Automatu myslia:   

 

 O- výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované,                                                                                                                                    

 T- testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín),  

 P – ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní podľa platných hygienických zásad a informácií sledovaných lekárom medicínskou cestou ,

                                    

Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5 m .

                                                                      

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a v nasledujúcom období prajeme pevné zdravie.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nový školský rok 2021/2022

02 -september-2021

Slnečné lúče presvecujúc mraky hlásia jeseň a príchod nového školského roku 2021/2022 .Dúfajme,že Covid 19 nebude vyrušovať výuku .Triedy našej umeleckej školy pre výtvarnú hudobnú a dramatickú tvorbu sú pre vás žiakov otvorené .

Tešíme sa na stretnutie s vami

.

                Základná umelecká škola  Rakúsy 33

Riaditeľ oznamuje termín prijímacej talentovej skúšky a zápisu na štúdium

hudobného a výtvarného odboru

v školskom roku 2021 / 2022

Termíny konania prijímacích talentových skúšok:

                                        1.termín deň     04.jún 2021

                                        2.termín deň     09.jún 2021

                                        3.termín deň     10.jún 2021

                                        4.termín deň     15.jún 2021

Čas konania:

                                            od12.30 hod. do 16.15 hod.
Miesto konania: Základná umelecká škola  Rakúsy  33

Pred vstupom do budovy žiadame o dodržanie platných hygienických usmernení .

                                                         Prihlášku na prijímaciu talentovú skúšku vypíše zákonný zástupca dieťaťa na predložený formulár  / možnosť vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy podľa pokynov uvedených na webovej stránke ZUŠ  Rakúsy.   Prosíme, aby ste vyplnili prihlášku a vybrali si v nej študijné zamerania, o ktoré máte záujem Žiak sa môže súčasne hlásiť na hudobný aj výtvarný odbor .

Prijímacie talentové skúšky organizujú predmetové komisie hudobného a výtvarného odboru.

Prijímacia komisia si vyhradzuje právo určiť termín, vekové zloženie, počet a poradie prítomných uchádzačov v rámci čiastkovej skúšky.

Prijímacie talentové skúšky v uvedených termínoch sa konajú do:

1.  prípravného štúdia (odbory: hudobný, výtvarný)

2.  základného štúdia (odbory: hudobný, výtvarný)

A.  HUDOBNÝ ODBOR

Ponúkané študijné zamerania hudobného odboru a minimálna veková hranica na prijatie:

hra na akordeóne– od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje                                        prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)

hra na husliach – od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)

 hra na gitare – od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)
hra na klavíri , keyboarde – od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)
spev – od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)

Na základe splnenia požiadaviek talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti so zvoleným nástrojom.

Talentovou skúškou sa overujú:
intonačné a sluchové predpoklady vnímať predvedené hudobné variácie na tému ľudová pieseň / zoznámenie s hudobnými nástrojmi, radenie taktov tlieskaním /

a/   schopnosť intonovať (intonačné cvičenia so sprievodom klavíra)

b/   rytmické cítenie formou hudobnej variácie na tému ľudová pieseň

c/   zoznámenie s hudobnými nástrojmi, radenie taktov tlieskaním d/   hlasové danosti k spevu

Upozornenie: Prijímacie skúšky absolvuje uchádzač bez prítomnosti zákonného zástupcu,

respektíve sprievodu.

B.  VÝTVARNÝ ODBOR

Talentová skúška pozostáva z nakreslenia obrázku na zadanú tému konkrétnou výtvarnou technikou (ceruzkou ,farbičkami ,ľubovoľnou technikou)

Veková hranica:  od dovŕšených 5 rokov / prípravné štúdium /

Veková kategória od 6 – 8 rokov                                                                                              okruh tém: zvieratká, rastliny, ľudia, rozprávkové postavy                                                   

Veková kategória od 9 – 13 rokov                                                                                       okruh tém: kresba podľa modelu jednoduché predmety

Veková kategória od 14 – 16 rokov                                                                                   okruh tém: kresba podľa predlohy

 

Talentovou skúškou sa overujú:                             

a/   schopnosť kreatívne pracovať s výtvarnými prostriedkami na zadanej ploche

b/   nakresliť záznam predlohy a jej konkrétnu tvarovú formu

c/   popis a predstavenie nakresleného obrázku z hľadiska vzťahu detailu a celku

Upozornenie: Prijímacie skúšky absolvuje uchádzač bez prítomnosti zákonného zástupcu, respektíve sprievodu.

·     Zoznam prijatých a zapísaných žiakov bude zverejnený na našej web –                          stránke školy   info@zusrakusy.eu   najneskôr 24. júna 2021

·     Rozhodnutie o prijatí bude prijatým žiakom/ich zákonným zástupcom zaslané poštou, rodičom s elektronickou schránkou elektronicky.

·     Žiak, ktorý bol prijatý do ZUŠ Rakúsy a do 10.09.2021 nenastúpi na štúdium, bude namiesto neho prijatý ďalší žiak ..

·      Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže nastúpiť na štúdium v prvom septembrovom týždni, ale na štúdium chce nastúpiť, informuje o tom riaditeľstvo školy najneskôr do 7. 9. 2021.  Osobne ,mailom, alebo telefonicky.

·      Predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ je možné len v polroku alebo na konci školského roka na základe písomnej žiadosti riaditeľstvu školy (s výnimkou zdravotných dôvodov alebo zmenenej adresy bydliska).

 Štúdium na základnej umeleckej škole je kreatívne, ale zároveň náročné. Vyžaduje si pravidelnú domácu prípravu v hudobnom aj výtvarnom odbore. Súčasťou štúdia je aj účinkovanie na koncertoch , interpretačných súťažiach i výstavných prehliadkach a súťažiach. Doplňuje ho tiež účasť na verejných podujatiach obce i školy.

Prajeme pekný deň a veľa talentu .

Formy vzdelávania pre obdobie od 24.05.2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach na základe COVID AUTOMATU nasledovne

okres Kežmarok sa nachádza v I. stupni varovania /rúžový okres/

Základná umelecká škola Rakúsy 33

prezenčne vyučovanie hudobného odboru – individuálne aj skupinové vyučovanie pre žiakov vo veku žiaka 1.stupňa a 2 stupňa -hudobná náuka, spev, klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara

prezenčne vyučovanie výtvarného odboru – v skupinovej výučbe vo veku žiaka 1.stupňa a 2 stupňa – výtvarná príprava a výtvarná tvorba

Podmienka pre vstup do Základnej umeleckej školy : vyhlásenie o bezinfekčnosti na Covid-19 zákonného zástupcu žiaka i zamestnancov pre vytvorenie  bezbarierového zabezpečenia vzdelávania a prevádzky v školskom zariadení .

Zákonný zástupca žiaka potvrdzuje vyhlásenie o bez infekčnosti žiakaa

 Pedagogický zamestnanec školy a triedny učiteľ

1a) Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac dní po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

1b) Zúčastňuje sa a riadi filter pri vstupe do Základnej umeleckej školy , kontroluje vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka obez infekčnosti , meria vstupnú teplotu žiaka

 1c) Každý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest alebo jej stanovený ekvivalent v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR V miestnosti, v ktorej sa zdržujú žiaci zabezpečuje časté a intenzívne priame vetranie.

 Nepedagogický zamestnanec školy

2a) Upratovací personál musí zabezpečovať hygiénu počas prítomnosti žiakov v sprísnených podmienkach upratovania a sústredí sa na potrebu stáleho čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR.

 2b) Zúčastňuje sa filtera pri vstupe do základnej umeleckej školy , kontroluje vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bez infekčnosti , meria vstupnú teplotu žiaka

2c) Každý nepedagogický zamestnanec školy nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích miest alebo jej stanovený ekvivalent v súlade s platnými opatreniami ÚVZ SR.

 2d) Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní 3 a viac dní po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

1. Školy a školské zariadenia                                                                                           budú otvorené tak, ako je uvedené v tabuľke COVID AUTOMATU prípadne podrobnejšie informácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia sú zverejnené na stránke ministerstva školstva

2. Pri prezenčnej forme vzdelávania                                                                                                          pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

a.  manuálu „Návrat do škôl“,

b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

3. Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška č. 197/2021 ÚVZ SR z dňa 28. 4. 2021. Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup dieťaťa materskej školy, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča jazykovej školy do školy a školského zariadenia, ako aj do vysokej školy na účel prijímacieho konania, ak sa škola nachádza v okrese, ktorý nie je podľa COVID automatu zaradený do IV. stupňa varovania bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19. Zamestnanci školy a školského zariadenia sa naďalej preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 s platnosťou výsledku testu 7, 14 alebo 21 dní podľa toho v akom stupni varovania je okres zaradený podľa COVID AUTOMATu v mieste výkonu práce alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.).

Všetky ostatné osoby, mimo osôb uvedených vyššie sa v zmysle platnej vyhlášky č. 197/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia preukazujú Vyhlásením o bezinfekčnosti , alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.).

4. Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v škole

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z 15. 4. 2021.

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou:

 detí v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo školskom zariadení,

 osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Povinnosť použitia respirátora možno nahradiť pri prekrytí horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (mimo pedagogického procesu používajú respirátor) a zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu.

            Ďakujeme za ústretovosť a pozdravujeme zamestnanci ZUŠ  Rakúsy