Oznam

Organizácia  a realizovanie výchovno vzdelávacieho procesu na    

            základe rozhodnutia MŠ-SR pre vyučovanie v ZUŠ .

 Rozhodnutie ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020 .

 S účinnosťou od pondelka 12. októbra 2020 mimoriadne prerušuje   

 skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

Výtvarný odbor :  na všetkých predmetoch

Hudobný odbor  : Hudobná náuka ,Komorná hra ,Hra v súbore ,Zborový spev ,

                               Hlasová príprava a prípravný zborový spev.

 O forme a priebehu vyučovania v týchto odboroch, aj podľa usmernenia , budeme v najbližších dňoch informovať .Doporučujeme  prechod vyučovania na dištančnú, alebo kombinovanú formu  vzdelávania .

Individuálna forma vyučovania pre hudobný odbor a hru na nástrojoch pokračuje podľa stanoveného rozvrhu hodín .

                                                Ďakujeme  za  ústretovosť                                           

                                                                Pedagogický zbor  ZUŠ  Rakúsy

                             .