Základná umelecká škola  Rakúsy  33 usmernenie s účinnosťou od 12. apríla 2021

 Usmernenie s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021

Obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy  okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

Základná umelecká škola

prezenčne –    individuálna výučba hudobného odboru pre žiakov  vo veku žiaka 1.stupňa -klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara

 Realizácia  prezenčnej  formy vzdelávania na škole a umožnenie vstupu žiakom do školy za predpokladu ,keď  jeden   zákonný  zástupca žiaka predloží platný doklad podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia pre režim  vstupu osôb do priestorov i prevádzok školského zariadenia.  

 dištančne vyučovanie pokračuje  v  skupinovovej výučbe  hudobný odbor – hudobná náuka ,    spev, dychové nástroje

 dištančné vyučovanie pokračuje  v  skupinovovej výučbe   výtvarný  odbor – výtvarná  príprava  a výtvarná tvorba  

Podmienka pre vstup do Základnej umeleckej školy : doklad o bezinfekčnosti na Covid-19 zákonného zástupcu žiaka i zamestnancov pre vytvorenie         bezbarierového zabezpečenie vzdelávania a prevádzky v školskom zariadení .

     Ďakujeme za ústretovosť zamestnanci Základnej umeleckej školy .