Základné informácie

Základná umelecká škola Rakúsy vznikla  01.09.2007, kedy získala právnu subjektivitu, v právnych vzťahoch vystupuje škola vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Nadviazala na tradície a skúsenosti so vzdelávaním rómskeho etnika, ktoré boli zaužívané. Základná umelecká škola je školou s hudobným a výtvarným odborom.

 

Základná umelecká škola Rakúsy je situovaná v strede obce Rakúsy. Škola sídli od roku 2009 v prenajatých priestoroch.

Budova školy je poschodová, na prízemí sa nachádza kancelária riaditeľky a ekonómky, vestibul, sociálne zariadenia pre zamestnancov školy a pre žiakov. Na poschodí sa nachádzajú 3 učebne, z toho 1 pre výtvarný odbor a 2 pre hudobný odbor. Každá z učební je vybavená štandardným potrebným materiálom a hudobnými nástrojmi podľa typu vyučovacieho predmetu.

Základná umelecká škola spolupracuje so Základnou školou s materskou školou Rakúsy,  kde sa vyučuje výtvarný odbor prípravného štúdia a základného štúdia v elokovaných pracoviskách (Rakúsy – osada č. 260, Rakúsy č. 55).

V Základnej umeleckej škole sú zaškolení žiaci prevažne z menej podnetného prostredia. Vekový rozsah žiakov dochádzajúcich do ZUŠ je rozmanitý, od najmenších predškolákov v materskej škole, žiakov základných škôl až po žiakov stredných škôl a študentov v ŠPD, ktorí sú zaradení do prípravného štúdia a 1. časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ ako primárneho umeleckého vzdelávania ISCED 1B, do 2. časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ ako nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2B,  do II. stupňa základného štúdia a do ŠPD.

Využívanie priestorov Základnej školy s materskou školou v Rakúsoch (elokovaných pracovísk), kde prebieha vyučovanie  VO, zjednodušuje dochádzku žiakov do ZUŠ tým, že najmä malé deti nemusia cestovať, čím sa ušetria cestovné náklady a odstraňujú sa aj ďalšie riziká súvisiace s cestovaním. Zároveň je zabezpečená aj odbornosť riadenia a vyučovania zo strany základnej umeleckej školy.

Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce, vydaného starostom obce, bol určený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, kde podľa dodatku k VZN č.5/2012 vyplácajú čiastočnú úhradu študenti ŠPD a žiaci základného štúdia.