Informačný dokument pre dotknuté osoby podľa nariadenia GDPR

a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ

Organizácia Základná umelecká škola, so sídlom Rakúsy 33, 059 76, IČO: 42 077 869, spracúva a zabezpečuje ochranu osobných údajov dotknutých osôb vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ v súlade s nariadením GDPR a so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou je oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v organizácii.

Kontakt: Anna Szentiványiová

e-mail: zus-ekonomka@zusrakusy.eu

tel.č.: 0918936634

 

Účel spracúvania a právny základ

Osobné údaje spracúvame na účely evidencie v informačnom systéme,  pre potreby pedagogickej dokumentácie a na účely potrebné k prezentácii školy.

Právny základ spracúvania osobných údajov je založený na súhlase dotknutej osoby a na základe ustanovenia osobitného zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Práva dotknutých osôb

Na základe žiadosti je dotknutá osoba oprávnená:

  • požadovať prístup k svojim osobným údajom
  • žiadať opravu, obmedzenie alebo výmaz svojich osobných údajov
  • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
  • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava
  • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.