OZNAM 08.01.2021

Pekný januárový deň .

S účinnosťou a rozhodnutím ministra školstva  § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  pokračuje výchovno vzdelávací proces                 od 11.01.2021 dištančnou formou  vzdelávania  v hudobnom  a   výtvarnom odbore   Základnej umeleckej školy Rakúsy   .

                                         Ďakujeme za ústretovosť a pozdravujeme

                                    Kolektív pedagógov Základnej umeleckej školy                                                                  

Znenie rozhodnutia  :

Minister     školstva   , vedy    , výskumu    a športu Slovenskej republiky

                                                                      Bratislava 5. januára 2021

                                                                       Číslo: 2021/9418:1-A1810

                                                                                    ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení , okrem

a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

b) školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,

c) školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),

d) zariadení školského stravovania pre deti materských škôl podľa písmena a),

e) špeciálnych výchovných zariadení.

Zrušuje sa

1. rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 v znení rozhodnutia č. 2020/18259:1-A1810 z 2. novembra 2020 a rozhodnutia č. 2020/18259:2-A1810 z 12. novembra 2020 a

2. rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 zo 4. decembra 2020 v znení rozhodnutia č. 2020/18259:4-A1810 z 11. decembra 2020,

3. bod 4 rozhodnutia č. 2020/15801:1-A1800 z 11. decembra 2020

Odôvodnenie:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, stredných školách, základných umeleckých školách a jazykových školách od 26. októbra 2020 do odvolania.

Rozhodnutiami č. 2020/18259:1-A1810 z 2. novembra 2020 a č. 2020/18259:2-A1810 z 12. novembra 2020 v nadväznosti na epidemiologickú situáciu došlo k postupnému obnovovaniu školského vyučovania v školách a prevádzky dotknutých školských zariadení.

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. a na pilotné testovanie došlo k ďalšiemu kroku pri obnove školského vyučovania v školách rozhodnutím č. 2020/18259:3-A1810 zo 4. decembra 2020.

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

                                                              Branislav Gröhling

                                         minister školstva, vedy, výskumu a športu