Oznam – talentové skúšky 2018

Záujemcom o štúdium v základnej umeleckej škole oznamujeme, že talentové skúšky sa uskutočnia v termíne od 11. júna 2018 (pondelok) do 15. júna 2018 (piatok), v čase od 13.00 do 17.00 hodiny v priestoroch budovy Základnej umeleckej školy  Rakúsy 33.

Žiakov prijímame do nasledovných odborov:

Hudobný odbor – keyboard, husle, gitara, akordeón

Výtvarný odbor – výtvarná výchova (prípravné štúdium, základné štúdium)

Do hudobného odboru sa môžu prihlásiť aj záujemcovia na štúdium pre dospelých (od 18 rokov).

Podmienkou prijatia do ZUŠ je absolvovanie prijímacieho pohovoru, kde sa budú vyžadovať elementárne schopnosti pre daný odbor:

Hudobný odbor – deti od 7 do 10 rokov, dospelí od 18 rokov – uchádzač zaspieva 1-2 piesne (najlepšie ľudové alebo jednoduché detské), posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia – opakovanie po učiteľovi), prihliada sa aj na fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

Výtvarný odbor – deti od 5 do 10 rokov – uchádzač prinesie 2 vlastné výtvarné práce s odlišnou tematikou, podľa potreby  zobrazí ľubovoľnú tematiku pri talentových skúškach; posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

 

Záujemcovia sa zaraďujú na štúdium na základe výsledkov prijímacej skúšky a odporúčania prijímacej komisie, podľa možností a podmienok školy a rozhodnutia riaditeľky školy.

 

 

 

PaedDr. Anna Fioleková, riaditeľka ZUŠ