p.č. Titul, meno a priezvisko Zaradenie Odbor Nástroj  
 1. Bc. Klára Korkošová Poverená riadením ZUŠ Výtvarný

Výtvarná tvorba

 2. Bc. Veronika Dudová Učiteľka Výtvarný

Výtvarná tvorba

 3. Mgr. Jana Lesná Učiteľka Výtvarný

 

Výtvarná tvorba

 

 4. Oskár Pompa, Dis.art. Učiteľ Hudobný Akordeón, keyboard
5.  Matúš Pompa, Dis.art. Učiteľ Hudobný Husle, gitara
 6. Branislav Klempár, Dis.art. Učiteľka Hudobný Keyboard
 7. PaedDr. Gabriela Szentiványiová Učiteľka Hudobný Spev, hudobná náuka
 8.

Akad. sochár Otto Korkoš

Učiteľ

 

 

Výtvarný

 

 

 

 

Výtvarná  tvorba

 

 

 9. Anna Szentiványiová Ekonomická   pracovníčka –––––––– –––
 10. Lucia Heldáková Upratovačka –––––––- –––