Pekný deň .

                Základná umelecká škola  Rakúsy 33

Riaditeľ oznamuje termín prijímacej talentovej skúšky a zápisu na štúdium

hudobného a výtvarného odboru

v školskom roku 2021 / 2022

Termíny konania prijímacích talentových skúšok:

                                        1.termín deň     04.jún 2021

                                        2.termín deň     09.jún 2021

                                        3.termín deň     10.jún 2021

                                        4.termín deň     15.jún 2021

Čas konania:

                                            od12.30 hod. do 16.15 hod.
Miesto konania: Základná umelecká škola  Rakúsy  33

Pred vstupom do budovy žiadame o dodržanie platných hygienických usmernení .

                                                         Prihlášku na prijímaciu talentovú skúšku vypíše zákonný zástupca dieťaťa na predložený formulár  / možnosť vyplniť elektronickú prihlášku na stránke školy podľa pokynov uvedených na webovej stránke ZUŠ  Rakúsy.   Prosíme, aby ste vyplnili prihlášku a vybrali si v nej študijné zamerania, o ktoré máte záujem Žiak sa môže súčasne hlásiť na hudobný aj výtvarný odbor .

Prijímacie talentové skúšky organizujú predmetové komisie hudobného a výtvarného odboru.

Prijímacia komisia si vyhradzuje právo určiť termín, vekové zloženie, počet a poradie prítomných uchádzačov v rámci čiastkovej skúšky.

Prijímacie talentové skúšky v uvedených termínoch sa konajú do:

1.  prípravného štúdia (odbory: hudobný, výtvarný)

2.  základného štúdia (odbory: hudobný, výtvarný)

A.  HUDOBNÝ ODBOR

Ponúkané študijné zamerania hudobného odboru a minimálna veková hranica na prijatie:

hra na akordeóne– od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje  prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)

hra na husliach – od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)

 hra na gitare – od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)
hra na klavíri , keyboarde – od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)
spev – od 7 rokov (od 6 rokov uchádzač absolvuje prípravnú hudobnú výchovu – budovanie profilu žiaka hudobného odboru)

Na základe splnenia požiadaviek talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti so zvoleným nástrojom.

Talentovou skúškou sa overujú:
intonačné a sluchové predpoklady vnímať predvedené hudobné variácie na tému ľudová pieseň / zoznámenie s hudobnými nástrojmi, radenie taktov tlieskaním /

a/   schopnosť intonovať (intonačné cvičenia so sprievodom klavíra)

b/   rytmické cítenie formou hudobnej variácie na tému ľudová pieseň

c/   zoznámenie s hudobnými nástrojmi, radenie taktov tlieskaním

      d/   hlasové danosti k spevu

Upozornenie: Prijímacie skúšky absolvuje uchádzač bez prítomnosti zákonného zástupcu, respektíve sprievodu.

B.  VÝTVARNÝ ODBOR

Talentová skúška pozostáva z nakreslenia obrázku na zadanú tému konkrétnou výtvarnou technikou (ceruzkou ,farbičkami ,ľubovoľnou technikou)

Veková hranica:  od dovŕšených 5 rokov / prípravné štúdium Veková kategória od 6 – 8 rokov                                                                                            okruh tém: zvieratká, rastliny, ľudia, rozprávkové postavy   Veková kategória od 9 – 13 rokov  okruh tém: kresba podľa modelu jednoduché predmety                                                 Veková kategória od 14 – 16 rokov                                                                              okruh tém: kresba podľa predlohy

Talentovou skúškou sa overujú:

a/   schopnosť kreatívne pracovať s výtvarnými prostriedkami na zadanej ploche b/   nakresliť záznam predlohy a jej konkrétnu tvarovú formu c/   popis a predstavenie nakresleného obrázku z hľadiska vzťahu detailu a celku

Upozornenie: Prijímacie skúšky absolvuje uchádzač bez prítomnosti zákonného zástupcu, respektíve sprievodu.

·     Zoznam prijatých a zapísaných žiakov bude zverejnený na našej web –                          stránke školy   info@zusrakusy.eu   najneskôr 24. júna 2021

·     Rozhodnutie o prijatí bude prijatým žiakom/ich zákonným zástupcom zaslané poštou, rodičom s elektronickou schránkou elektronicky.

·     Žiak, ktorý bol prijatý do ZUŠ Rakúsy a do 10.09.2021 nenastúpi na štúdium, bude namiesto neho prijatý ďalší žiak ..

·      Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže nastúpiť na štúdium v prvom septembrovom týždni, ale na štúdium chce nastúpiť, informuje o tom riaditeľstvo školy najneskôr do 7. 9. 2021.  Osobne ,mailom, alebo telefonicky.

·      Predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ je možné len v polroku alebo na konci školského roka na základe písomnej žiadosti riaditeľstvu školy (s výnimkou zdravotných dôvodov alebo zmenenej adresy bydliska).

 Štúdium na základnej umeleckej škole je kreatívne, ale zároveň náročné. Vyžaduje si pravidelnú domácu prípravu v hudobnom aj výtvarnom odbore. Súčasťou štúdia je aj účinkovanie na koncertoch , interpretačných súťažiach i výstavných prehliadkach a súťažiach. Doplňuje ho tiež účasť na verejných podujatiach obce i školy.

S pozdravom zamestnanci Základnej umeleckej školy Rakúsy