Základná   umelecká    škola    Rakúsy    33

Rakúsy 16.03.2021

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest / nosenie rúška, alebo respirátora / aktuálna vyhláška č. 111/2021  Úradu verejného zdravotníctva   Slovenskej republiky z 11. marca 2021

Žiaci/zamestnanci v základnej umeleckej škole sa riadia primerane vyššie uvedenými opatreniami pre jednotlivé skupiny osôb, a teda taktiež postupujú v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 111/2021. Deti v materských školách a špeciálnych materských školách

Deti do 6 rokov veku nie sú povinné používať v zmysle vyhlášky ÚVZ SR „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“1. Používanie takýchto ochranných pomôcok však vysoko odporúčame.

Žiaci  základnej umeleckej školy  – I. stupeň

Sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov“.

Zamestnanci základnej umeleckej školy  postupujú v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 111/2021.

 Sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje aktuálna vyhláška č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021 dostupná online Na všetkých miestach, kde sa v manuáloch pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 zverejnených na https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ používa slovo „rúško“, vo vzťahu k žiakom II. stupňa základnej školy, žiakom strednej školy, študentom, zamestnancom a zákonným zástupcom ide o „respirátor“.

4 Vyhláška UVZ SR č. 111/2021 §1 ods. 1 a ods. 3                                              

5 Vyhláška UVZ SR č. 111/2021 §1 ods. 2