Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole

Názov a adresa ZUŠ: Základná umelecká škola Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

Vyberte si odbor:
V prípade hudobného odboru napíšte nástroj:


Údaje o žiakovi / žiačke

Meno a priezvisko žiaka / žiačky:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Miesto narodenia:
Národnosť:
Štátne občianstvo:


Údaje o navštevovanej škole

Názov:
Ulica:
Mesto / obec:
Trieda:


Údaje o rodičoch - otec

Meno a priezvisko otca:
Bydlisko (mesto/obec):
PSČ:
Ulica:
Číslo domu:
Telefón:

Údaje o rodičoch - matka

Meno a priezvisko matky:
Bydlisko (mesto/obec):
PSČ:
Ulica:
Číslo domu:
Telefón:


Súhlasím so spracovaním osobných údajov na tomto tlačive pre potreby školy (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.).
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a budem plniť základné povin­nosti určené školským poriadkom.


Údaje pre potvrdenie prihlášky

Vypíšte svoju e-mailovú adresu


Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole

1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z.
o základnej umeleckej škole.

2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon") výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej
len „ZUŠ") zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.

3. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplno-
letého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi.

4. Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.

5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6
školského zákona.