Správa pre rodičov a žiakov Základnej umeleckej školy Rakúsy

Podľa Rozhodnutia Ministra Školstva , vedy , výskumu a Športu Slovenskej republiky č.2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uznesenia vlády Slovenskej republiky č.77 , ak to prevádzkové podmienky umožňujú:

Obnovenie prezenčného individuálneho vyučovania hudobného odboru na Základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka 1.stupňa / klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara/ .

Žiaci a rodičia sa budú kontaktovať s triednym učiteľom pre zistenie záujmu o možnosti nástupu na vyučovanie do školy .

Dištančné vyučovanie v hudobnom odbore  pokračuje pri speve, hudobnej náuke.  

Dištančné vyučovanie na výtvarnom odbore pokračuje vo výtvarnej príprave a výtvarnej tvorbe.

Pre vstup do školy je potrebný doklad o bezinfekčnosti na Covid 19 zákonného zástupcu žiaka i zamestnanca školy .

                Prajeme všetko dobré zamestnanci ZUŠ Rakúsy