Š T A T Ú T

RADY ŠKOLY pri Základnej umeleckej škole Rakúsy

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.“), sa vydáva tento štatút rady školy.

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 • Rada školy sa zriaďuje pri Základnej umeleckej škole Rakúsy 33.
 • Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 • Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z.,
  s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
 • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
  a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
  a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Čl. 3

Činnosť rady školy

 • Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 • Rada školy
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) až d) zákona
   č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  3. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:
   1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
   2. k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
   3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
   4. k návrhu rozpočtu,
   5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
   6. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
   7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
   8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,
   9. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
  1. vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritéria výberu,
  2. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
  3. odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy:
   • návrh na vymenovanie riaditeľa školy,
   • zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa s prílohami (Vyhlásenie o mlčanlivosti, Prezenčné listiny členov výberovej komisie a delegovaných zástupcov, Prezenčná listina uchádzačov, Zápisnica z otvárania obálok, Uznesenie zo zasadnutia rady školy)

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 • Rada školy má 5 členov.
 • Členmi rady školy súPredseda:  Oskár Pompa, Dis. art

  Členovia:  Anna Szentiványiová – zvolený zástupca pedagogických a ostatných zamestnancov školy

  Ing. Jaroslav Mačičák – delegovaný zástupca zriaďovateľa za poslancov

  Lenka Luxová – delegovaný zástupca zriaďovateľa za obec

  Mária Heldáková – zvolený zástupca rodičov

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 • Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
 • Voľba zástupcov pedagogických a ostatných zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických a ostatných zamestnancov školy.
 • Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z..
 • Členstvo v rade školy zaniká
  1. uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný  trestný  čin alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,
  4. ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školy,
  5. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
  6. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  7. odvolaním zvoleného člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,
  8. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo organizácie, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,
  9. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  10. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 • Doplnenie členov rady školy
  1. Člen RŠ sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej RŠ.
  2. b) V prípade pozastavenia alebo zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda povinný   do 30 dní   iniciovať voľbu náhradného člena v doplňujúcich voľbách do rady školy.

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 • Rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.
 • Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak
  1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  2. o to sám požiada.
 • Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak
  1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.
 • Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 • Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 • Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.
 • Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.
 • Z každého zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude elektronickou poštou doručená všetkým členom rady do 7 dní. Zápisnica v písomnom vyhotovení bude uložená u predsedu rady školy.
 • Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 • Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku, na odsúhlasenie ktorého je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov rady školy.
 • Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 • Člen rady školy má právo:
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
  5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
 • Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
 • Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

 • Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene.
 • Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na schválenie návrh štatútu rady školy.
 • Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.
 • Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.
 • Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.
 • Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, a to najneskôr do 15. apríla príslušného roka.
 • Výročná správa obsahuje:
  1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
  2. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  3. ďalšie údaje určené radou školy.
 • Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

 

Čl. 9

Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 • Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 • Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.
 • Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

Čl. 10

Finančné zabezpečenie rady školy

 • Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 24 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. a
  10 vyhlášky č. 291/2004 Z. z.
 • Rada školy nemá vlastný majetok.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady školy pri Základnej umeleckej škole Rakúsy dňa 11. 01. 2016.

V Rakúsoch, dňa 11. 01. 2016

Mgr. Dana Lorencovičová

………………………………………..

predseda Rady školy