Usmernenie od 26.04.2021

Tento manuál slúži na rýchle orientovanie sa pri zabezpečovaní prezenčného a dištančného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre deti a žiakov podľa podmienok, určených v rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

V prípade, že škola alebo školské zariadenie prejde na prezenčnú formu resp. už takúto formu využíva, postupuje dôsledne podľa „Covid školského semaforu“ – uvedeného v manuáloch pre jednotlivé typy škôl, zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia .

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU

 Nasledovné formy vzdelávania  :

Základná umelecká škola Rakúsy  

prezenčne –    individuálna výučba hudobného odboru pre žiakov  vo veku žiaka 1.stupňa -klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara

 Realizácia  prezenčnej  formy vzdelávania na škole a umožnenie vstupu žiakom do školy za predpokladu ,keď  jeden   zákonný  zástupca žiaka predloží platný doklad podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia pre režim  vstupu osôb do priestorov i prevádzok školského zariadenia.  

 dištančne vyučovanie pokračuje  v  skupinovovej výučbe  hudobný odbor – hudobná náuka ,    spev, dychové nástroje

 dištančné vyučovanie pokračuje  v  skupinovovej výučbe   výtvarný  odbor – výtvarná  príprava  a výtvarna tvorba  

Podmienka pre vstup do Základnej umeleckej školy : doklad o bezinfekčnosti na Covid-19 zákonného zástupcu žiaka i zamestnancov pre vytvorenie         bezbarierového zabezpečenie vzdelávania a prevádzky v školskom zariadení .

V súlade s nariadením poskytuje predkladateľČestného vyhlásenia o bezinfekčnosti súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/

2. Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča.

3. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

4. Platnosť  testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

5. COVID AUTOMAT

COVID AUTOMAT vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR je v platnosti od 8. februára 2021. Má celoštátny charakter. Podľa COVID AUTOMATU v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie sa celá SR zaraďuje do jednotlivých stupňov ostražitosti alebo varovania, na ktoré sú naviazané jednotlivé opatrenia.

6. Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo školskom zariadení, osoby so závažným poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Povinnosť použitia respirátora možno nahradiť pri prekrytí horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (mimo pedagogického procesu používajú respirátor) a zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu. 

   Ďakujeme za ústretovosť zamestnanci Základnej umeleckej školy .