Usmernenie s účinnosťou od 12. apríla 2021 Základná umelecká škola Rakúsy 33

Usmernenie s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021
Obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

Základná umelecká škola
prezenčne – individuálna výučba hudobného odboru pre žiakov vo veku žiaka 1.stupňa -klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara
Realizácia prezenčnej formy vzdelávania na škole a umožnenie vstupu žiakom do školy za predpokladu ,keď jeden zákonný zástupca žiaka predloží platný doklad podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre režim vstupu osôb do priestorov i prevádzok školského zariadenia.

dištančne vyučovanie pokračuje v skupinovovej výučbe hudobný odbor – hudobná náuka , spev, dychové nástroje

dištančné vyučovanie pokračuje v skupinovovej výučbe výtvarný odbor – výtvarná príprava a výtvarna tvorba

Podmienka pre vstup do Základnej umeleckej školy : doklad o bezinfekčnosti na Covid-19 zákonného zástupcu žiaka i zamestnancov pre vytvorenie bezbarierového zabezpečenie vzdelávania a prevádzky v školskom zariadení .
Ďakujeme za ústretovosť zamestnanci Základnej umeleckej školy .