Základná umelecká škola Rakúsy 33

Formy vzdelávania pre obdobie od  03.05.2021

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na základe odporúčania epidemiologického konzília pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR priebežne k úprave formy vzdelávania podľa aktuálneho vývoja.

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach na základe COVID AUTOMATU nasledovne:

 Prezenčne individuálne: jazykové školy, CVČ, ZUŠ

 Dištančne: jazykové školy, ZUŠ a CVČ okrem individuálnej výuky,

okres Kežmarok sa nachádza v  II. stupni varovania /červený okres/

Základná umelecká škola Rakúsy 33 

prezenčne –    individuálna výučba hudobného odboru pre žiakov  vo veku žiaka 1.stupňa -klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara

 Realizácia  prezenčnej  formy vzdelávania na škole a umožnenie vstupu žiakom do školy za predpokladu ,keď  jeden   zákonný  zástupca žiaka predloží platný doklad podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia pre režim  vstupu osôb do priestorov i prevádzok školského zariadenia.  

 dištančne vyučovanie pokračuje  v  skupinovovej výučbe  hudobný odbor – hudobná náuka ,    spev, dychové nástroje

 dištančné vyučovanie pokračuje  v  skupinovovej výučbe   výtvarný  odbor – výtvarná  príprava  a výtvarna tvorba  

Podmienka pre vstup do Základnej umeleckej školy : doklad o bezinfekčnosti na Covid-19 zákonného zástupcu žiaka i zamestnancov pre vytvorenie         bezbarierového zabezpečenie vzdelávania a prevádzky v školskom zariadení .

1. Školy a školské zariadenia                                                                                                                  budú otvorené tak, ako je uvedené v tabuľke COVID AUTOMATU prípadne podrobnejšie informácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia sú zverejnené na stránke ministerstva školstva

2. Pri prezenčnej forme vzdelávania                                                                                                          pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

a.  manuálu „Návrat do škôl“,

b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

3. Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška č. 197/2021 ÚVZ SR z dňa 28. 4. 2021. Do objektu školy a školského zariadenia je možný vstup dieťaťa materskej školy, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča jazykovej školy do školy a školského zariadenia, ako aj do vysokej školy na účel prijímacieho konania, ak sa škola nachádza v okrese, ktorý nie je podľa COVID automatu zaradený do IV. stupňa varovania bez potreby preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19. Zamestnanci školy a školského zariadenia sa naďalej preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 s platnosťou výsledku testu 7, 14 alebo 21 dní podľa toho v akom stupni varovania je okres zaradený podľa COVID AUTOMATu v mieste výkonu práce alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.).

Všetky ostatné osoby, mimo osôb uvedených vyššie sa v zmysle platnej vyhlášky č. 197/2021 podľa § 1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a pod.).

4. Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v škole

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z 15. 4. 2021.

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou:

 detí v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo školskom zariadení,

 osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Povinnosť použitia respirátora možno nahradiť pri prekrytí horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (mimo pedagogického procesu používajú respirátor) a zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu.

            Ďakujeme za ústretovosť a pozdravujeme zamestnanci ZUŠ  Rakúsy