Základná umelecká škola Rakúsy šk.rok 2020/2021 Pozdravujeme rodičov ,žiakov,vyučujúcich a priateľov našej školy .

Pozdravujeme rodičov ,žiakov,vyučujúcich a priateľov našej školy .

POKYNY A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU SARS-COV

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
Poučí svoje dieťa o vzniknutej situácií.
Zabezpečí pre svoje dieťa rúško ( prípadne aj náhradné rúško ) a papierové jednorazové vreckovky.

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej umeleckej školy na školský rok 2020/2021.
Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Čestné prehlásenie, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Vyhlásenia rodiča je možné zasielať elektronicky :
1, web agenda (správa)
2,,email školy
3, po vytlačení písomne na A4 doručiť osobne

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú so šírením ochorenia COVID-19 sú žiaci 5.-9.ročníkov povinní vo vnútorných priestoroch školy nosiť ochranné rúška.


Zahájenie školského roku 2020/2021 od 10 hod na ZUŠ

zrealizuje žiak v triede u svojho vyučujúceho hudobného- výtvarného odboru .

Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej umeleckej školy .

Obsah a formu všetkých vzdelávacích činností bude škola voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

· Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej umeleckej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

Podľa pokynov epidemiológov, zriaďovateľa, inej situácií sa zavedie meranie teploty.

.Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st.C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st.C,, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania.

Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy.

Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2 st. C (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.

Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej

starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.2) podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

Lekár sa NIKDY nevyjadruje ku zdravotnému stavu dieťaťa v zmysle vystavenia potvrdenia, že dieťa je zdravé a ani sa nevyjadruje ku spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie.

Pri nutnosti vyšetrenia dieťaťa lekárom je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre prácu v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú deti po telefonickom (mailovom alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje ich zdravotný stav (nie dieťa, ktorému bola pri vstupe do školy nameraná telesná teplota vyššia ako 37,2 st.C).

Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor, ideálne s rozlohou min 15m2 a priamym vetraním.

Miestnosť môže štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná.

Informácia : Čo môžeme považovať za „iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest“?

Pod „iným príznakom ochorenia dýchacích ciest“ sa rozumie – začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. Možnosť použiť príznaky uvedené v materiáli: Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.

Vyučujúci vyplňuje Dotazník. Tento je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia zamestnancov ,ktorí sa vracajú späť do zamestnania po neprítomnosti na pracovisku trvajúcej viac ako 3 dni počas trvania pandémie Covid-19,resp.koronavírusom SARS-CoV-2.

V náväznosti na obdobie po ukončení prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

1. Školy vykonajú mapovanie priebehu dištančného vzdelávania v mesiacoch marec – jún 2020. Cieľom je zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane žiakov a navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti opätovného prerušenia vyučovania. Toto mapovanie sa medzi učiteľmi uskutoční v prvom júlovom alebo v poslednom augustovom týždni a medzi žiakmi v dňoch 2.- 4. 9. 2020, teda mimo obvyklého obdobia čerpania dovoleniek. V základných školách môže byť toto mapovanie súčasťou správy o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa bodu 6.4. Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020; termín na vypracovanie tejto správy sa posúva na 15. 9. 2020. Plošné zisťovanie formou jednoduchého dotazníka pripravuje aj ministerstvo školstva – dotazník môže škola využiť ako pomôcku pri svojom mapovaní.

2. Na začiatku školského roka školy vykonajú zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách. V základných školách do 31.10.2020, v ostatných typoch škôl v čo najkratšom možnom čase.

3. Pre základné školy vydalo ministerstvo školstva Dodatok č. 7 k Štátnym vzdelávacím programom, ktorým pripravilo pre školy nástroje na uľahčenie prekonania dôsledkov mimoriadnej situácie. Dodatok obsahuje:

a. Upravené vzdelávacie štandardy pre 1.-3. ročník ZŠ, ktoré je možné použiť pre žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 boli žiakmi 1. a 2. ročníka;

· metodickú pomoc s ich uplatnením poskytne Štátny pedagogický ústav;

· doterajšie štandardy sú stále platné – škola sa môže rozhodnúť, či bude postupovať podľa upravených štandardov, alebo podľa doterajších štandardov;

b. Pre všetkých žiakov základnej školy, ktorých sa dotklo prerušenie vyučovania v školskom roku 2019/2020:

· je možné presúvať učivo do vyšších ročníkov;

4. Rozsah preberaného učiva odporúčame obmedziť na minimum požadované Štátnym vzdelávacím programom (nepreberať učivo navyše, aj keby bolo v učebniciach);

· ak nie je možné ani pri vynaložení najväčšieho úsilia zvládnuť celý rozsah vzdelávací štandard ŠVP, je možné tento rozsah v školskom roku 2020/21 v nevyhnutne potrebnej miere redukovať. Takúto redukciu odsúhlasí pedagogická rada kedykoľvek v priebehu školského roka 2020/2021 a zaznamená sa v školskom vzdelávacom programe ako zmena platná pre jeden školský.

Redukcia rozsahu vzdelávacích štandardov nie je možná v predmetoch, ktoré sú v školskom roku 2020/2021 profilovými predmetmi (https://www.minedu.sk/data/att/15231.pdfc.

Pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 2019/2020 žiakmi 3. a 4. ročníka je možné učivo presúvať aj medzi stupňami vzdelávania (učivo 4. ročníka môže byť presunuté do piateho ročníka);

5. V základných školách/ základných umeleckých školách / bude možné pod metodickým vedením a s podporou Štátneho pedagogického ústavu využiť aj dokumenty „Rámcový učebný plán podľa cyklov“ a „Upravené ciele a obsah vzdelávania“, ktoré umožňujú rozložiť nerovnomerne zvládnuté učivo do dlhšieho časového úseku aj vo vyšších ročníkoch ZŠ. Do overovania je možné sa prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke

6. ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 28. apríla 2020 takto:

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 22. júna 2020 do 10.septembra 2020.

Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a

odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 10 dní od obnovenia školského vyučovania v školách na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.“.

Základná umelecká škola Rakúsy 26.08.2020

Ďakujem za ústretovosť s úctivým pozdravom
BC. Klára Korkošová
poverená riadením ZUŠ