Oznam pre rodičov a žiakov Základná umelecká škola Rakúsy 33

Základná umelecká škola Rakúsy 33

Uznesenie vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 3. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021.

Bratislava 2. marca 2021 Číslo: 2021/10079:2-A1810

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto:

1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,

2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

Dňa 08.03.2021 s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území
Slovenskej republiky aj mieste pôsobenia školy je zodpovedné s ohľadom na výuku i dodržanie bez infekčnosti ,aby bolo možné na škole prevádzkovať prezenčnú formu vzdelávania a umožniť vstup žiakom, kde jeden zákonný zástupca žiaka predloží platný doklad podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov a prevádzok zamestnávateľa. Podmienka pre vstup do Základnej umeleckej školy : doklad o bezinfekčnosti na Covid-19 zákonného zástupcu žiaka i zamestnancov . Termín návratu k prezenčnej forme vzdelávania je v tejto chvíli predpokladaný, takže ho budeme upresňovať podľa aktuálnych usmernení.

Prezenčné individuálne vyučovanie hudobného odboru pre žiakov vo veku žiaka 1.stupňa / klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara/ . Triedny učiteľ bude vhodnou formou /telefón,email,korešpondenčne / informovať žiakov a rodičov o možnosti nástupu na prezenčné vyučovanie do školy . Svoj postup a zistenia triedny učiteľ konzultuje s vedením školy.

Dištančné vyučovanie pokračuje v hudobnom odbore pri speve, hudobnej náuke ,

Dištančné vyučovanie pokračuje na výtvarnom odbore vo výtvarnej príprave a výtvarnej tvorbe.
Pre vstup do školy je potrebný doklad o bezinfekčnosti na Covid 19 zákonného zástupcu žiaka i zamestnanca školy .

Prajeme pekné marcové dni a všetko dobré zamestnanci ZUŠ Rakúsy