Základná umelecká škola Rakúsy 33

                                        Vážení rodičia, milí žiaci !

Základné opatrenia pre základné umelecké školy od 25.10.2021

Vyučovanie v škole sa dôsledne riadi školským COVID automatom (farba okresu):

Prezenčné vyučovanie: farby okresu zelený, oranžový a červený stupeň COVID automatu

Individuálne vyučovanie (hudobný odbor – hra na hudobných nástojoch , okrem spevu a dychových nástrojov, ) : všetky stupne COVID automatu – farby okresu

Skupinové vyučovanie (výtvarný, literárno-dramatický odbor a hudobná náuka):               dištančné vyučovanie: bordový a čierny stupeň COVID automatu – farby okresu

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieľaľa, prípadne  riaditeľa školy

                Základné hygienické opatrenia a dodržiavanie OTP                              Rúško a respirátor FFP2                                                                                                V interiéri školy je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom

, respirátorom a použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy školy.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Toto žiak odovzdá svojmu triednemu učiteľovi. Tlačivo nájdete  pri vstupe do školy a u svojho triedného učiteľa .

Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky,prípadné kontakty s vírusom ,informuje o tom obvodného/ detského/ lekára.                                                                                

 Pod skratkou “OTP” sa pre potreby Covid Automatu myslia:                          O- výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované                                                         

T- testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín),                                             P – ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní podľa platných hygienických zásad a informácií sledovaných lekárom medicínskou cestou ,

Povinné nosenie rúška na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu než 5 m .

 Ďakujeme Vám za trpezlivosť a v nasledujúcom období prajeme pevné zdravie.